Mendeliome

Epilepsy (in-silico subpanel of mendeliome)